اخبار

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت

۲۷ آبان ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم شرکت میدکو و جناب آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم شرکت ممرادکو از کارخانه آهک و دولومیت در تاریخ 27 آبان 1399.

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت