فرم استخدام

فرم استخدام

سوابق تحصیلی*

+ اضافه کردن سابقه تحصیلی جدید

دوره های آموزشی گذرانیده شده(در صورت گذراندن) *

+ اضافه کردن دوره آموزشی و گواهینامه جدید

زبان های خارجی

+ اضافه کردن زبان جدید

آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی

سوابق کاری

+ اضافه کردن سابقه کاری جدید

زمینه همکاری مورد علاقه را مشخص نمایید