ماموریت شرکت

ماموریت شرکت

سرمایه گذاری ، خرید و فروش معادن و صنایع معدنی داخل و خارج از کشور در قالب اکتشاف، استخراج، تجهیز و تولید خدمات بازرگانی محصولات معدنی.