هیئت مدیره

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

هیئت مدیره
آقای رضا اشرف سمنانی رییس هیئت مدیره

r-ashrafsemnani@midhco.com

آقای محمد جعفر اکرام جعفری نایب رییس هیأت مدیره

mj-ekramjafari@midhco.com

آقای بهرام جلوداری عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

b.jelodari@memradco.midhco.com

آقای نادر امین عضو هیأت مدیره

n-amin@midhco.com