هیات مدیره

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

هیات مدیره
آقای رضا اشرف سمنانی رئیس هیأت مدیره

آقای محمد جعفر اکرام جعفری نایب رئیس هیأت مدیره

آقای الیاس ایران نژاد عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

آقای نادر امین عضو هیأت مدیره