هیات مدیره

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

هیات مدیره
آقای رضا اشرف سمنانی نایب رییس هیأت مدیره

آقای الیاس ایران نژاد عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای نادر امین رییس هیئت مدیره