آقای محمد جعفر اکرام جعفری

عضو هیأت مدیره

آقای محمد جعفر اکرام جعفری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان (عمران)- دکترای مدیریت