راهبردها

راهبردها

·        استفاده از فناوری های روز و سیستم های مدیریتی نوین

·        بازار محوری

·        استفاده از اعتبارات، ارائه و بکارگیری اعتبارات در زیرمجموعه و عملیات پای بک، فاینانس داخلی و خارجی

·        برند سازی

·        هدف گیری مصرف کنندگان نهایی

·        مبادلات فرآورده های معدنی (فلزی و غیر فلزی) و تخصصی عمل کردن در زمینه های معادن و صنایع معدنی

·        هم افزایی با ارائه خدمات به زیرمجموعه های میدکو در مرحله پیش یا بعد از بهره برداری

·        اخذ نمایندگی و ایجاد شعب داخلی و خارجی ئر زمینه های تجهیزات و ماشین آلات معدنی و ایجاد تنوع در مشتریان و ذینفعان

·        استفاده از فرصت های ویژه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بدون دادن انحصار و هر گونه محدودیت