آقای نادر امین

رییس هیئت مدیره

آقای نادر امین

سوابق تحصیلی: