آقای محمد رضا خسروی راد

عضو هیأت مدیره

آقای محمد رضا خسروی راد

سوابق تحصیلی: