آقای رضا اشرف سمنانی

نایب رییس هیأت مدیره

آقای رضا اشرف سمنانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک) - مهندسی صنایع دانشگاه میشیگان آمریکا