اخبار

پانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت ممرادکو در سال 1398

۱۷ مهر ۱۳۹۸

پانزدهمین دوره بازدید آقای دکتر پورمند و آقای دکتر جلوداری از پروژه آهک و دولومیت شرکت ممرادکو در کرمان در تاریخ ۱۶ مهر ماه انجام شد.
در این بازدید گزارش پیشرفت پروژه ارائه شد.
 
 
 

پانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت ممرادکو در سال 1398