اخبار

بازدید آقای دکتر جلوداری از کارخانه اهک و دولومیت ممرادکو

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

بازدید آقای دکتر جلوداری  از کارخانه اهک و دولومیت ممرادکو در تاریخ ۹۹/۳/۲۷

بازدید آقای دکتر جلوداری  از کارخانه اهک و دولومیت ممرادکو