اخبار

بازدید آقای دکتر جلوداری از کارخانه مس چاه موسی

۲ تير ۱۳۹۹

بازدید آقای دکتر جلوداری از کارخانه مس چاه موسی در تاریخ دوم تیر ماه 1399

 

 
 

بازدید آقای دکتر جلوداری  از کارخانه مس چاه موسی