اخبار

بازدید ریاست اداره صنعت معدن تجارت شهرستان شاهرود به همراه نماینده فرماندار از مجتمع مس چاه موسی

۱۶ مرداد ۱۳۹۹

بازدید ریاست اداره صنعت معدن تجارت شهرستان شاهرود به همراه نماینده فرماندار از مجتمع مس چاه موسی