اخبار

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت

۲۹ مهر ۱۳۹۹

بازدید آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم شرکت میدکو و آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم شرکت ممرادکو از کارخانه آهک و دولومیت در تاریخ 29 مهرماه 1399. این بازدید هر دو هفته یک بار انجام می شود.

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت