اخبار

بازدید مدیر عامل محترم ممرادکو از مجتمع مس چاه موسی

۷ آبان ۱۳۹۹

بازدید مدیر عامل محترم ممرادکو از مجتمع مس چاه موسی مورخ:۹۹/۰۸/۰۷

 

بازدید مدیر عامل محترم ممرادکو از مجتمع مس چاه موسی