اخبار

بازدید مدیر عامل از پیشرفت عملیات اکتشاف در معادن چاه موسی و قلعه سوخته و خط تولید کارخانه فراوری مس کاتدی

۱۴ دي ۱۳۹۹

بازدید مدیر عامل محترم ممرادکو جناب آقای مهندس الیاس ایران نژاد از پیشرفت عملیات اکتشاف انجام شده در معادن چاه موسی و قله سوخته و همچنین بازدید از خط تولید کارخانه فراوری مس کاتدی در تاریخ یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹.

بازدید مدیر عامل از پیشرفت عملیات اکتشاف در معادن چاه موسی و قلعه سوخته و خط تولید کارخانه فراوری مس کاتدی