اخبار

بازدید از کارخانه آهک و دولومیت

۵ اسفند ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم شرکت میدکو و جناب آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم شرکت ممرادکو از کارخانه آهک و دولومیت در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹.

بازدید از کارخانه آهک و دولومیت