اخبار

بازدید از مجتمع مس چاه موسی

۱۰ آبان ۱۴۰۲

بازدید آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو و مدیرعامل محترم ممرادکو آقای مهندس ایران نژاد و هیات همراه از پیشرفت خط فیزیکی تانک لیچ و پروژه طرح توسعه ی 1000 تنی مس کاتدی مجتمع مس چاه موسی سمنان در تاریخ چهارشنبه 10 آبان ماه.

بازدید از مجتمع مس چاه موسی