پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

بسمه تعالی

موفقیت هر سازمانی در صحنه ملی و بین المللی مدیون سرمایه های انسانی و ایجاد فضایی برای رشد و تعالی آنان در راستای اهداف سازمان می باشد ، سرمایه انسانی موتور محرکه در ایجاد یک سازمان یادگیرنده است و از این طریق می توان در ایجاد زنجیره خلق ارزش از معادن تا محصول نهایی به مزیت برتر دست یافت .تحقق اهداف هلدینگ میدکو ماموریت اصلی شرکت ممرادکو می باشد و همه بر این باور هستیم که این اهداف جزء با مشارکت و همدلی و افزایش توانمندی ها حاصل نخواهد شد .
مشاوران ، پیمانکاران ، تامین کنندگان و کلیه ذیفنعان در این فرآیند نقش اصلی در تحقق اهداف ممرادکو دارند ، بنابر این توجه به نیاز آنان و هم سویی اهدافشان با اهداف ممرادکو می تواند رشد و تعالی ممرادکو را در سطح ملی و بین المللی بصورت فزاینده ارتقاء دهد.
 
بهرام جلوداری