پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

با پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه بیشتر آشنا شوید

اکتشاف تکمیلی بخش غربی معدن 5B طبس
اکتشاف تکمیلی بخش غربی معدن 5B طبس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : 90 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

میزان پیشرفت پروژه ( 0 درصد )

اکتشاف تکمیلی معدن کال نرگس
اکتشاف تکمیلی معدن کال نرگس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان / روستای طرود

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

اکتشاف تکمیلی معدن قله سوخته
اکتشاف تکمیلی معدن قله سوخته
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان / روستای طرود

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

اکتشاف تکمیلی معدن چاه موسی
اکتشاف تکمیلی معدن چاه موسی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان / روستای طرود

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

محدوده های آهن کرمان
محدوده های آهن کرمان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : پهنه 22 کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( 56 درصد )

محدوده های مس کرمان
محدوده های مس کرمان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : پهنه 7 کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( 41 درصد )

محدوده اکتشافی خواجه نظام(آهن 16)
محدوده اکتشافی خواجه نظام(آهن 16)
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : بم/کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( 43 درصد )

محدوده اکتشافی چنگوره
محدوده اکتشافی چنگوره
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : تاکستان/قزوین

میزان پیشرفت پروژه ( 70 درصد )

محدوده اکتشافی سامانلو
محدوده اکتشافی سامانلو
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر/اردبیل

میزان پیشرفت پروژه ( 10 درصد )

محدوده اکتشافی ساریخانلو
محدوده اکتشافی ساریخانلو
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر

میزان پیشرفت پروژه ( 14 درصد )

محدوده اکتشافی نیاز
محدوده اکتشافی نیاز
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر/اردبیل

میزان پیشرفت پروژه ( 38 درصد )