پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

با پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه بیشتر آشنا شوید

محدوده اکتشافی خواجه نظام(آهن 16)
محدوده اکتشافی خواجه نظام(آهن 16)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : بم/کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( 65 درصد )

محدوده اکتشافی چنگوره
محدوده اکتشافی چنگوره
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : تاکستان/قزوین

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

محدوده اکتشافی سامانلو
محدوده اکتشافی سامانلو
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر/اردبیل

میزان پیشرفت پروژه ( 10 درصد )

محدوده اکتشافی ساریخانلو
محدوده اکتشافی ساریخانلو
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر

میزان پیشرفت پروژه ( 14 درصد )

محدوده اکتشافی نیاز
محدوده اکتشافی نیاز
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر/اردبیل

میزان پیشرفت پروژه ( 38 درصد )