مجتمع مس چاه موسی

نام طرح / پروژه: مجتمع مس چاه موسی
ظرفیت کارخانه /پروژه: 500 تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان سمنان شهرستان شاهرود روستای طرود
تاریخ شروع پروژه: ۱ فروردين ۱۳۸۹
میزان اشتغالزایی: 45
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: سنگ مس