کارخانه تولید کاتد مس چاه موسی

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید کاتد مس چاه موسی
ظرفیت کارخانه /پروژه: ۵۰۰ تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان سمنان، شهرستان شاهرود، ۱۲۵کیلومتری جنوب شاهرود، ۱۵کیلومتری غرب روستای طرود، مجتمع مس چاه موسی
تاریخ شروع پروژه: ۴ خرداد ۱۳۸۸
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: اسید سولفوریک، آب و سنگ مس اکسیدی