کارخانه فرآوری زغال سنگ ممرادکو

نام طرح / پروژه: کارخانه فرآوری زغال سنگ ممرادکو
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: 90 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
تاریخ شروع پروژه: ۱ بهمن ۱۳۹۳
میزان اشتغالزایی: 50
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: زغال سنگ کک شو